Daňová kontrola

Černá můra téměř každého podnikatele a základní zdroj obživy daňových poradců. :-)

Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně.

Daňová kontrola

Způsob provádění daňové kontroly je upraven v § 85 – 88 daňového řádu.

Daňová kontrola by měla probíhat zásadně u daňového subjektu, tedy v jeho sídle či místě podnikání. Pouze tehdy, pokud podnikatel v těchto místech vhodné prostory nemá, je možno po předchozí domluvě provést daňovou kontrolu na finančním úřadě. Tedy tak, že daňový subjekt odnese všechny potřebné doklady pracovníkům provádějící kontrolu do jejich kanceláře. Velmi nevhodné je nechat si provádět kontrolu u sebe doma.

Na začátku každé daňové kontroly vymezí správce daně její rozsah a daňová kontrola pak může probíhat pouze v tomto vymezeném rozsahu. Ten ale lze v jejím průběhu upřesnit.

Daňový subjekt má v průběhu daňové kontroly nejenom vůči pracovníkům správce daně povinnosti, ale i práva. A právě slabé či vůbec žádné využívání svých práv v průběhu daňové kontroly bývá nejčastější příčinou následných doměrků.

Mezi ta nejdůležitější práva daňových subjektů v průběhu daňové kontroly patří:

 • právo být přítomen každému jednání správce daně se zaměstnanci
 • předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky
 • vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně
 • podávat stížnosti proti postupu pracovníků správce daně
 • klást svědkům otázky
 • vyjádřit se před ukončením kontroly ke kontrolnímu zjištění a navrhnout jeho doplnění

Kromě práv má podnikatel rovněž povinnosti, mezi ty nejdůležitější patří:

 • zajistit vhodné místo k provedení kontroly
 • poskytnout nezbytné informace o svém podnikání
 • doložit všechna svá tvrzení
 • umožnit správci daně jednání se svými zaměstnanci
 • nezatajovat důkazní prostředky

V průběhu daňové kontroly má správce daně poměrně rozsáhlé pravomoci, stejné, jako při provádění místního šetření.

Daňová kontrola končí podpisem zprávy o daňové kontrole. Podpisem zprávy daňový subjekt všechna výše uvedená práva ztrácí. Proto je vždy vhodné vyžádat si po předložení zprávy o kontrole dostatečnou lhůtu na její prostudování a nenechat se donutit k jejímu okamžitému podpisu!

Pokud správce daně dojde v průběhu daňové kontroly k názoru, že existují důvody pro doměření daně, následuje vydání dodatečného platebního výměru. Proti němu je možno se bránit podáním odvoláním, po jehož podání začíná běžet odvolací řízení.

Poptávka po službě: Daňová kontrola

zavřít  

Načítá se